Post: #1

ఈ Code ని Address Bar లో Paste  చేయ్యండి.ఇక మీ ఇష్టం వచ్చినా విధంగా Site ను మార్చండి. కాని మీరు ఎప్పుడు ఐతే Refresh చేస్తారో మళ్ళి  Site మములుగా అయిపోతుంది.
j document.body.contentEditable= "true"; document.designMode= "on"; void 0

Quote this message in a replyReply

Post: #2

Hafi Sir,

I am unable to understand, Please give with screen shots

Quote this message in a replyReply

Post: #3

Hi nag

e screen shot chudu naku istam vacchinavi anni ela delete chesano.

kani edi fun kosam matarame web page refresh chesina ventani malli mamula aitpoteundi.Attached File(s) Thumbnail(s)
   
Quote this message in a replyReply

Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)