Post: #1
శ్రీ గుర్వష్టకము

You are not allowed to view links. Register or Login to view.

*****శ్రీ గురు ఆష్టకము*****

1. శ్రీ రామ సురూపం  తథా వా కళత్రమ్
యశశ్చారు చరితం ధనం మేరు తుల్యమ్
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

Body is handsome, wife is attractive, fame spread far and wide, wealth enormous and stable like mount Meru; but of what consequence are all these, if the mind is not riveted in devotion to the lotus feet of Guru? Really of what use is all this, what use, what use?

2. కళత్రం ధనం పుత్ర పౌత్రాది సర్వమ్
గృహం బాంధవాస్సర్వమేతాది జాతమ్
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

Wife, wealth, son, grandson, and the like, house, relations, even if all these are there fate is certain, of what consequence is one's life if his mind is not devoted to the feet of Guru? Ascertain, what use is any possession, person or object? Of whatuse, of what use, of what use indeed?

3. షడంగాది వేదో ముఖే శాస్త్ర విద్యా
కవితాది గద్యం సుపద్యం కరోతి
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

All the vedas are mastered and ever present on the lips; likewise, knowledge of all the sciences is well gained. The ability to write prose or verse is also present. Even then, of what ultimate benefit is all this, if one's mind does not devoutly rest on the feet of Guru? by whose grace along can one's soul be liberated? Of what use, of what use, of what use indeed?

4. విదేశేషు మాన్యః స్వదేశేషు ధన్యః
సదాచారవృత్తేషు మత్తో న మాన్యః
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

I am honored well even in far off places, held in high esteem in my own locality; in good conduct and noble deeds there is no one to excel me. If one has occasion to think like this, of what avail is it if the mind is not steeped in devotion and humility towards the feet of the Guru from whom alone can flow wisdom and immortality?

5. క్షమా మండలే భూప భూపాల బృందైః
సదాసేవితం యస్య పాదారవిందమ్
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

Your feet may be worshipped constantly even by the great kings and emperors of the world for reason of your greatness and scholarship; but of what real consequence is that if the mind is not graced by the blessing of unflinching devotion to the Guru, by whose loving 'touch' alone can redemption and peace be realized?

6. యశో మేధికేషు ధన ప్రతాపః
జగద్వస్తు సర్వం కరే యత్ప్రసాదతః
సదాసేవితం యస్య పాదారవిందమ్
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

Of what avail if one has enough merits to think my fame has already spread in several places due to my unique generosity and a result, all things of the world stand wihtin my easy reach? For, the virtue and quality that count ultimately is only one's unflinching loyalty and devotion towards the Guru whose blessigns are the ultimate
factor for realization of Truth by a devoted seeker.

7. న భోగే న యోగే న వా వాజిరాజా
న కాంతాముఖే నైవ విత్తేషు చిత్తమ్
సదాసేవితం యస్య పాదారవిందమ్
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

The mind may have turned away from external delights through dispassion and from attainments like Yogic concentration, possessions like horses and the like, the enchanting face of the beloved, in short, the entire wealth of the earth; yet it will be of no real merit if the mind is not absorved in piety and devotion to the feet of Guru. Bereft of this devotion, of what benefit is anything, of what benefit, of what benefit?

8. అరణ్యేన వా స్వస్య గేహే న కార్యే
న దేహే మనో వర్తతే మే త్వనర్ఘ్యే
సదాసేవితం యస్య పాదారవిందమ్
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

The mind may have lost its charm to live in forests, and likewise in the house; may have lost all desire to achieve whatever; even the concern for the body's welfare may have been outlived; the most invaluable treasure of the world may not hold any allurement. Even then, of what avail are all these if the supreme devotion to the Guru is not held by the aspirant? Determine, of what use? of what use?

9. అనర్ఘ్యాని రత్నాని భుక్తాని సమ్యక్
సమ లింగిత కామిని యామినేషు
సదాసేవితం యస్య పాదారవిందమ్
గురోరంఘ్రి పద్మే మనస్చే న లగ్నమ్
తథా కిం తథా కిం తథా కిమ్.

Even if I find in my possession precious stones or pearls and well decorated and dressed lovable bride, yet if my mind is not absorved in devotion to the lotus feet of the Guru, of what use is any other possession?

10. గురోరష్టకం యః పఠేతు పుణ్య దేహే
యతిర్భూపతిర్బ్రహ్మచారీ చ గేహీ
లభేత్ వాంచితార్మం పదం బ్రహ్మ సంజనమ్
గురోరుక్త వాక్యే మనో యస్య లగ్నమ్

Whoever reads, studies and recites this Ashtaka on Guru and remains devoted and attentive to the sayings of the Guru, he, no matter if he is a holy person, ascetic, king, neophyte, or householder, attains his coveted object, namely the supreme abode of Brahman, the unassailable seat of immortality.


ఇతి శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య విరచితమ్ శ్రీ గుర్వష్టకమ్ సంపూర్ణమ్.


*****శ్రీ దత్తాయ శ్రీ గురవే నమః*****

మీ అమూల్యమైన సలహాలను సందేహాలను తెలియపరచగలరు.
మీ...

Thread Closed 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)