Post: #1
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

9 వ ఎక్కము లో ఒక అంకెల గారడీ ఉంది...ఆ లాజిక్ ఏంటో కనుక్కోండి చూద్దాం.

[Image: mahi_sig.jpg]
Quote this message in a replyReply

Post: #2
9 x 1 =9 and
10 x 9= 90

9 x 2 = 18 and
9 x 9 = 81

అంటే ఆ నంబర్లు పైన కింద గా ఉన్నాయి. They are mutually reverse. Am correct! Yipee!
Quote this message in a replyReply

Post: #3
9 వ ఎక్కము లో Answer ను కూడితే మళ్ళీ 9 దే వస్తుంది.

Ex :-
9 x 1 = 09 (0+9=9)
9 x 2 = 18 (1+8=9),
9 x 3 = 27 (2+7=9),
9 x 4 = 36 (3+6=9)
9 x 5 = 45 (4+5=9)
9 x 6 = 54 (5+4=9)
9 x 7 = 63 (6+3=9)
9 x 8 = 72 (7+2=9)
9 x 9 = 81 (8+1=9)
9 x 10 = 90(9+0=9)

మరియు చివర వచ్చే ఆంసర్ మొదటి వరుస మరియు రెండవ వరుస ఈ విధంగా ఉంటాయి.

Ex :-
9 x 1 = 09
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90


9 x 1 = 09
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

ఈ విధంగా అన్ని వరుస క్రమంలో వస్తాయి.
Quote this message in a replyReply

Post: #4
Dear Mr Mahesh SSR and Vimal Atreya..
Keep it up. Good response.
Ituvanti vaatini chitikelo pariskarinchagala... samadhanam cheppagala...Jahnavi M'm inka ee post chudaledemito......................
:huh:Tongue
Quote this message in a replyReply

Post: #5
ఓకే..ఇవి కాకుండా 9 వ ఎక్కములో ఇంకో లాజిక్ కూడా ఉంది. ట్రై చేయండి.

[Image: mahi_sig.jpg]
Quote this message in a replyReply

Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)